Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Koncepcja pracyKONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR  W BIAŁOGARDZIE
NA LATA 2014- 2019
I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
 • Rozporządzenie z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 560).


WIZJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
W BIAŁOGARDZIE 1. Stwarzanie warunków do rozwoju osobowości każdego dziecka.
 2. Wypracowanie tradycji przedszkola.
 3. Rozwijanie u dzieci poczucia solidarności i pomagania sobie nawzajem.
 4. Kształcenie właściwych postaw społecznych, warunkujących start w dorosłe życie.
 5. Przygotowanie dzieci do współzawodnictwa i współdziałania.
 6. Dostarczanie wiedzy dającej szansę dobrego przygotowania do nauki w szkole.
 7. Rodzice współtwórcami i organizatorami życia przedszkola.
 8. Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli wynikające z rozpoznanych potrzeb.
 9. Nauczyciel- wychowawca- kompetentna osoba.
 10. Promowanie naszego przedszkola w środowisku poprzez występy dzieci.


MISJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
W BIAŁOGARDZIE

Misją przedszkola jest zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności i postaw dzieci, aby potrafiły one wykorzystać je w kolejnym etapie edukacji oraz były wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka i otoczenia. W przyjaznym środowisku i partnerskiej współpracy z rodzicami, poprzez wspomaganie w rozumieniu świata, w którym żyje człowiek, przygotowujemy dzieci do podjęcia w przyszłości roli samodzielnych, aktywnych, umiejących nawiązywać relacje z innymi i odpowiedzialnych członków społeczności. Towarzyszymy dzieciom w przeżywaniu sukcesu i radzeniu sobie z porażkami. Zapewniamy im w zabawie i pracy wszechstronny rozwój oraz pozwalamy wykształcić cechy określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.Podstawą naszej tożsamości i sukcesów jest profesjonalizm, dbałość o jakość, partnerstwo i innowacyjność.

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole wykazuje:

 • Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
 • Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
 • Umiejętność koncentracji, wytrwałość
 • Umiejętność współpracy w grupie ( podporządkowuje się normom, zasadom, umie współdziałać z rówieśnikami
 • Samodzielność
 • Tolerancję wobec innych odmiennych postaw, przekonań,
 • Odporność na stres


Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole posiada:

 • zdolność do obdarzania nauczycieli uwagą i porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • podstawową wiedzę o świecie
 • pozytywne poczucie własnej wartości, tak aby sytuacje, w których jest oceniane nie hamowały jego aktywności


Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję gdy samodzielnie wykona zadanie


Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w  szkole

rozumie i zna :

 • prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi
 • zasady bezpieczeństwa zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność  fizyczną
 • zasady kultury współżycia, postępowania i współdziałania
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole nie obawia się :

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole
 • chwalić się swoimi pomysłami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu
 • wyrażania swoich uczuć

Przedszkole interesuje się losami swoich absolwentów poprzez różne formy działalności – współpraca ze szkołą, z rodzicami, ze środowiskiem

System wartości:

 • TWÓRCZOŚĆ – dziecko wyzwoli soją ekspresję w pracach artystycznych, odbiera twórczość innych i potrafi ją odczuwać, zinterpretować, jest oryginalny w swoich działaniach.
 • WYTRWAŁOŚĆ – podjęte działania doprowadza do końca, jest wytrwały w swoich postanowieniach
 • DOSKONAŁOŚĆ – dąży do rozwijania swoich umiejętności i sprawności, jest poszukujący i twórczy.
 • SZCZĘŚCIE – praca daje mu radość i satysfakcję, tworzy z pasją i zapałem
 • ODWAGA – swoje prace prezentuje w sposób jasny i pewny; nie boi się sięgać po nowe wyzwania; pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski
 • PIĘKNO – dziecko dostrzega wartości w sztuce ( literatura, plastyka, taniec ) i w sporcie; opisuje i przeżywa wartości tkwiące w przyrodzie i technice

Dziecko ma prawo do:

 • życia i rozwoju
 • swobody myśli, sumienia i wyznania
 • serdecznej miłości i ciepła
 • spokoju i samotności, gdy tego chce
 • snu i odpoczynku, gdy jest zmęczone
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju
 • pomocy i ochrony przed przemocą
 • pomocy ze strony dorosłych
 • nauki, informacji, badania i eksperymentowania
 • doświadczenia konsekwencji swego zachowania
 • zdrowego żywienia
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i z dziećmi
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 • wspólnoty i solidarności w grupie


CELE I ZADANIA1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie2. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 • W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
 • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.


FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM


Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
 • W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
 • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
 • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM


 • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
 • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.


KRYTERIA SUKCESU, OCZEKIWANE EFEKTY


 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 • Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku.
 • Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.


METODY PRACY

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą m. in.:

 • Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu,
 • Opowieść ruchowa,
 • Gimnastyka ekspresyjna R. Labana,
 • Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych,
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych, relaksacyjnych, aktywizujących proces uczenia się,
 • Metoda Dobrego Startu – metody przygotowująca do nauki czytania i pisania:
 • Wierszyki do Rysowania
 • Relaksacja,
 • Techniki parateatralne,
 • Bajkoterapia,
 • Zabawy paluszkowe,
 • Drama,
 • Pantomima,
 • Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania.


PLANOWANIE PRACY PEDAGOGICZNEJ

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 • Nasze cele wychowania i edukacji ,
 • Działania zorientowane na dziecko,
 • Aktualne pory roku,
 • Święta i uroczystości,
 • Tradycje przedszkola.


Przedszkole zgodnie z potrzebami rodziców i wyznawanymi przez nich przekonaniami religijnymi umożliwia dzieciom uczestniczenie w zajęciach z religii. Do przedszkola mogą uczęszczać również dzieci innych wyznań.


ADAPTACJA NOWYCH DZIECI


Nauczyciele poszczególnych grup realizują Program Adaptacyjny mający na celu łagodzenie stresu związanego z przekroczeniem przez dziecko progu przedszkola. Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola to bliska więź dziecka z rodzicami, brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych, nadopiekuńczość rodziców, liberalne wychowanie, małe poczucie bezpieczeństwa.Cele adaptacji:

 • Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola,
 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole,
 • Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy,
 • Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci,
 • Poznanie się i integracja rodziców między sobą.


Pomoc dziecku w adaptacji:

 • Wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami,
 • Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,
 • Oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,
 • Cykl wizyt w przedszkolu –„drzwi otwarte” oraz „dni adaptacyjne”
 • Zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie,
 • Spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,
 • Zabawy z dzieckiem w przedszkole, w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,
 • Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej, zdrowej reakcji na nową sytuację (nie należy dziecka zawstydzać),
 • Umożliwienie przynoszenia przez dziecko ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola,
 • Udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na terenie placówki: imprezy i uroczystości okolicznościowe ( m.in. Nadanie nazwy grupie, Pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Polskiej Niezapominajki Dzień Mamy i Taty, Festyn Rodzinny i inne wg kalendarza imprez przedszkola).

Pomoc rodzicom:

 • Zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Przygotowanie arkusza obserwacji dziecka (obserwacja w różnych sytuacjach na terenie przedszkola),
 • Wydanie biuletynu informacyjnego dla rodziców dzieci nowo przyjmowanych, zawierającego informacje dotyczące harmonogramu przyjęć do przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
 • Zorganizowanie spotkań w przedszkolu


DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ ZGODNYCH Z PRZYJĘTYM KODEKSEM ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W GRUPIE


 • Nagradzanie pochwałą i uznaniem,
 • Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności,
 • Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy,
 • Przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela,
 • Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka,
 • Znaczek z wesołą minką.


ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH ZASAD


 • Tłumaczenie i wyjaśnianie,
 • Ukazywanie następstw postępowania , tłumaczenie dziecku , aby skłonić go do autorefleksji,
 • Wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 • Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
 • Czasowe odebranie przyznanego przywileju,
 • Odsunięcie od zabawy- polecenie wykonania zadania mającego na celu rozładowanie złych emocji,
 • Znaczek ze smutną minką,

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI


Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Każdego roku praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO


Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one tworzone na każdy rok szkolny wg umiejętności i predyspozycji poszczególnych nauczycieli

W przedszkolu funkcjonują następujące zespoły zadaniowe :

 • Zespół opracowujący Plan Pracy Przedszkola wraz z kalendarzem imprez przedszkolnych
 • Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej,
 • WDN,
 • Zespół do opracowywania i modyfikowania programu wychowawczego i profilaktyki
 • Zespół do spraw diagnozy
 • Zespół do spraw współpracy ze środowiskiem lokalnym i promocji przedszkola
 • Zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Inne powoływane w miarę aktualnych potrzeb przedszkola


Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń.

   Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto, nauczyciele współpracują ze sobą, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH


Oferty osób chętnych do prowadzenia zajęć dodatkowych są przyjmowane przez dyrektora przedszkola przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dyrektor sprawdza kwalifikacje oferentów i zapoznaje z ofertami nauczycieli na posiedzeniu Rady Pedagogicznej organizacyjnej. Następnie oferty są przedstawiane rodzicom na rozpoczęciu roku szkolnego. Rodzice mają możliwość wyrażenia swoich opinii na temat zajęć dodatkowych.

Zajęcia finansowane przez Organ Prowadzący przedszkole to:

 • Język Angielski
 • Taniec
 • Religia

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI


Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.


Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych przedszkola i środowiska rodzinnego,
 • Wszechstronny rozwój dziecka,
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo – edukacyjnej,
 • Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli (wspieranie) w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy przedszkolnej i przedszkola,
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
 • Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym.


Formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • Zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania z Radą Rodziców,
 • Zebrania grupowe – w poszczególnych grupach wiekowych ,
 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
 • Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie wytworów pracy dziecięcej,
 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych–okolicznościowych (koncerty, kiermasze, wystawy, galerie),
 • Konkursy, wycieczki,
 • Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek pomocy dydaktycznych, wykonywanie różnych prac.


WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI


W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z różnymi instytucjami na terenie gminy oraz spoza niej. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.Celem współpracy z instytucjami jest:

 • Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
 • Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.


Nasze przedszkole współpracuje m.in. z:

 • Urzędem Miasta,
 • Placówkami przedszkolnymi,
 • Szkołami Podstawowymi w Białogardzie
 • Powiatową Komendą Policji (pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji),
 • Powiatową Komendą Straży Pożarnej
 • Strażą Miejską
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 • Nadleśnictwem
 • Biblioteką,
 • Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia
 • Centrum Kultury i Spotkań Europejskich
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Klubem Seniora
 • Mediami lokalnymi
 • Ze sponsorami

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • Prowadzenie kroniki przedszkola,
 • Organizację uroczystości przedszkolnych,
 • Artykuły prasowe w gazecie lokalnej dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
 • Prezentację wydarzeń mających miejsce w przedszkolu na stronie internetowej,
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • Udział w życiu miasta ( spartakiady, festiwale, konkursy)
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu (gazetka przedszkolna).


DALSZE ZAMIERZENIA I DZIAŁANIA


W zakresie bazy:

 • Uzupełnienie i wymiana instrumentów muzycznych
 • Zakup zestawu do prezentacji multimedialnych
 • Zorganizowanie szerszej bazy komputerowej dla nauczycieli – z dostępem do internetu
 • Wymiana mebli przedszkolnych
 • Remont podłóg
 • Modernizacja placu zabaw
 • Wyposażanie sal w nowe kąciki do zabaw badawczych (do zabaw pisakiem i wodą, mikroskop, dzwonki rurowe)
 • Doposażenie w zabawki edukacyjne, gry dydaktyczne

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

 • Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Spotkania ze specjalistami: psychologiem, pediatrą, logopedą, stomatologiem.
 • Systematyczne modernizowanie, malowanie pomieszczeń przedszkola.

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 • Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,
 • Zachęcanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor, nauczyciel-rodzic.

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
 • Organizacja pikniku rodzinnego
 • Udział w akcjach charytatywnych
 • Zapraszanie ważnych osób do przedszkola: burmistrz, strażak, policjant, muzyk, sportowiec, malarz, poeta, rzeźbiarz…
 • Pogłębienie współpracy z biblioteką.
 • Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem.
 • Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.
 • Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2014-2019
ZADANIA


2014/2015
„Bajkowe przedszkole” - rozwijanie aktywności twórczej dzieci w kierunku działalności artystycznej


2015/2016
„Dbam o swoje zdrowie” – edukacja zdrowotna i aktywność sportowa,


2016/2017
„Jestem Polakiem, żyję w Polsce” - kształtowanie poczucia przynależności narodowej poprzez poznanie legend, tradycji i obyczajów ludowych.


2017/2018
„Wiem co jem” - kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń żywieniowych , propagowanie zdrowego stylu życia, kierowanie się zasadami bezpieczeństwa.
Copyright © 2014 - 2015. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Białogardzie Rights Reserved.